Laboratorijas ārsta specialitātes nolikums
Laboratorijas speciālista specialitātes nolikums
Nolikums par ārstu speciālistu sertifikāciju Latvijā
Kārtība, kādā tiek pieprasīti un piešķirti LĀB Sertifikācijas Padomes apstiprināti kredītpunkti
Iesniegums tālākizglītībai
Rekomendācijas par sadarbību ar uzņēmumiem
Likums par Atbilstības novērtēšanu
Ārstniecības likums
Publisko iepirkumu likums
Darba likums
Likums par reglamantējamām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu
Zinātniskās darbības likums
Epidemioloģiskās drošības likums
Ministru kabineta noteikumi Nr.7 Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr.60 Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām
Ministru kabineta noteikumi Nr.265 Ārstniecības iestāžu medicīniskās un uzskaites dokumentācijas lietvedības kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr.219; 10.03.2009. Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude
Ministru kabineta noteikumi Nr.469; 25.05.2010. Kārtība, kādā izstrādā, izvērtē, reģistrē un ievieš klīniskās vadlīnijas
Ministru kabineta noteikumi Nr.394; 02.06.2008. Alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmes pārbaudes kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr431 Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr468 Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanas un jaunu medicīnisko tehnoloģiju ieviešanas kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr. 1046; 27.01.2009. Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība
EC4 prasības attiecībā uz pēcdiploma apmācību medicīnas laboratorijās strādājošajiem